Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “SKLEP PASJONATY”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Sklep internetowy “Sklep Pasjonaty”, dostępny pod adresem internetowym [wstaw adres URL sklepu], prowadzony jest przez [nazwa firmy], wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem [numer KRS/NIP/REGON], zwaną dalej “Sprzedawcą”.
  1.2. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
  1.3. Administrator danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności opublikowaną na stronie Sklepu Internetowego.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Newsletter, Konto Użytkownika.
  2.2. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym świadczone są bezpłatnie. Umowy dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych zawierane są na czas nieokreślony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zakończenia korzystania z Usług Elektronicznych poprzez rezygnację z konta użytkownika lub rezygnację z subskrypcji Newslettera.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia, należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru produktu, podjąć kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi Klientowi oraz kliknąć przycisk kończący zamówienie.
  3.3. Cena produktu i koszty dostawy są wskazywane każdorazowo w trakcie składania zamówienia, w tym także w momencie wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące metody płatności:
  – Płatność przy odbiorze
  – Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  – Płatności elektroniczne
  – Płatność kartą płatniczą
  4.2. Termin płatności: w przypadku wyboru płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  5.1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:
  – Paczkomat
  – Przesyłka kurierska
  – Przesyłka pocztowa
  – Odbiór osobisty dostępny w [podaj lokalizację]
  5.2. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostawy. Pełne informacje na temat kosztów dostawy są dostępne podczas składania zamówienia.
  5.3. Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy, chyba że inny termin został określony przy opisie produktu lub podczas składania zamówienia.
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
  6.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
  6.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu, Klient ma prawo do reklamacji produktu na podstawie przepisów dotyczących rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
  6.3. Reklamacja powinna zostać złożona na piśmie lub drogą elektroniczną na adresy podane przez Sprzedawcę w niniejszym Regulaminie.
  6.4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie do 14 dni, a jeśli tego nie zrobi, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
  6.5. Klient, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  7.1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w punktach kontaktowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na jego stronie internetowej.
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  8.2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, korzystając z formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób.
  8.3. Sprzedawca niezwłocznie zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  9.1. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, a także wymagać pełnej lub częściowej przedpłaty.
  9.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi niebędącemu konsumentem.
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  10.1. Umowy zawierane przez Sklep Internetowy są zawierane w języku polskim.
  10.2. W przypadku ewentualnych sporów z Klientem niebędącym konsumentem, właściwym sądem będziesąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
  10.3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzane przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w sposób nie wpływający na prawa nabyte Klientów, w tym na zamówienia już złożone lub zawarte umowy. O wszelkich zmianach Klienci zostaną poinformowani przez wiadomość e-mailową zawierającą link do tekstu zmienionego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie co najmniej 14 dni od dnia opublikowania. Jeżeli Klient, który jest konsumentem, nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma prawo wypowiedzieć umowę z efektem natychmiastowym.
  10.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.
  10.5. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na używanie przez Sklep Internetowy komunikacji elektronicznej oraz świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie.
  10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
Scroll to Top